Vaccinaties blijven heilig ...

vaccinatiebeleid
Vaccinaties -Protestmogelijkheden lijken uitgeput.

Vaccins zijn en blijven heilig in de ogen van ALLE overheden en gezondheidsinstanties (die zich hierbij uitsluitend blijken te baseren op het internationaal aangescherpte WHO-beleid om binnen zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk wereldbewoners 'te bespuiten') Samenvattend overzicht standpunt diverse instanties (NDL/B) omtrent vaccinatiebeleid n.a.v. meerdere actiegerichte initiatieven van afgelopen jaren
vaccinatie nieuws

Vechten tegen de ....

Amnesty International : Er spelen in wat u aan de orde stelt allerlei mensenrechten. Niet alleen uw argumenten, maar ook het recht van een kind op gezondheid ('om tegen onverstandige ouders beschermd te worden'). Hier botsen het algemeen belang - een zwaarwegend algemeen belang van volksgezondheid - en het recht van ouders om zelf te bepalen hoe ze hun kinderen opvoeden. In de informatie van verontruste burgers wordt volgens Amnesty ten onrechte nogal eens voorbij gegaan aan de rechten van het kind (gezondheid en autonomie). Polio kan in blijvend letsel resulteren. Ook wordt voorbij gegaan aan de rechten van anderen, te weten mensen (kinderen) die besmet kunnen raken omdat de ziekte weer gaat rondwaren (terwijl zij daartegen nog niet  zijn of kunnen worden ingeënt ten gevolge van  leeftijd of ziekte). Door een (te) lage vaccinatiegraad kan de groepsimmuniteit ondermijnd worden, wat weer tot uitbraken kan leiden. Er moet een daadwerkelijke behoefte/noodzaak zijn (gebleken risico op besmetting, vaccinatiegraad onder de kritisch grens).

RIVM : Vijftig jaar geleden stierven in Nederland nog 2% van alle kinderen voor hun vijfde verjaardag. In ontwikkelingslanden is dat nu nog steeds 12%. Infectieziekten (zoals mazelen) zijn daar een belangrijke oorzaak van. Natuurlijk is verbeteren van de kwaliteit van het drinkwater ook van belang en betere sanitaire voorzieningen, maar in Nederland heeft toch vooral het Rijksvaccinatieprogramma gezorgd voor die spectaculaire daling van de kindersterfte.

Conclusie : Nederland behoort blijkbaar dus nog steeds tot de te redden ontwikkelingslanden, gezien het feit dat het RIVM zich nog altijd in hun argumentering baseert op dit percentage van 50 jaar geleden (2% sterfte)...

Zorg & Gezondheid (België) : Voor het preventieve gezondheidsbeleid in Vlaanderen in het algemeen, en voor het vaccinatiebeleid in het bijzonder, baseert de Vlaamse overheid zich op wetenschappelijk onderbouwde adviezen. In eerste instantie worden de adviezen van de Hoge Gezondheidsraad gevolgd voor vaccinaties. Deze liggen in lijn met internationale aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie en het European Center for Disease Prevention and Control (ECDC).

Belgisch minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (aangaande het verplichte poliovaccin in België) : Het comité volgt de toestand inzake polio in België en het rapporteert daarover aan de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. De WHO beslist op basis van die informatie of ons land poliovrij verklaard kan blijven.Mochten we tot het besluit komen dat er wel degelijk een tegenstrijdigheid bestaat, dan zullen we de wet moeten wijzigen om het verplichte karakter van de vaccinatie te handhaven.

Kinderrechtencommissaris : U maakt zich duidelijk zorgen om het huidige beleid – zowel in Nederland als in België. De Kinderombudsman is alleen bevoegd ten aanzien van Nederland. Voor zover uw email betrekking heeft op Nederland, zullen wij deze en de daarin opgesomde punten aanmerken als signalen op het gebied van de gezondheidszorg, meer specifiek ten aanzien van vaccinaties. Signalen kunnen voor de Kinderombudsman aanleiding zijn om onderzoek te openen. Onze dank dan ook voor het delen van de informatie met ons. Wij realiseren ons dat u wellicht een specifieker antwoord had gewenst, maar kunnen u dat helaas niet geven. Dat laat onverlet dat wij u nogmaals bedanken voor het destijds doorgeven van het signaal.

'Advocaten zonder grenzen' (Ndl/B) : Wij zijn niet in staat jullie te helpen in jullie strijd. We zijn een internationale NGO die momenteel werkt in 12 verschillende landen in het Zuiden rond gerechtigheid (toegang tot justitie, sociale en economische rechten, burgerlijke en politieke rechten, internationale justitie..). Onze experts zijn gespecialiseerd in het internationaal recht of in bepaalde rechtssystemen. We zijn niet actief op Europees niveau.

In 2011 geconsulteerd advocatenbureau Brussel (gespecialiseerd in Mensenrecht): concluderend is er juridisch gezien geen enkele mogelijkheid in de wet gevonden om het "recht op vaccinatievrijheid en informatie" op te eisen. Vermoedens werden bevestigd dat het inderdaad totaal onmogelijk is om als niet-slachtoffer zijnde een klacht neer te leggen aangaande deze problematiek. Voor Nederland zal vast en zeker hetzelfde gelden...

Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg : Alleen zij die zich als slachtoffer beschouwen (overtreding wetten vrije meningsuiting aangaande verplichte vaccinaties) kunnen zo'n verzoek op Europees niveau opstarten. MAAR dit alleen wanneer ALLE juridische mogelijkheden in het eigen land zijn uitgeput...

Het Vaticaan : Het Vaticaan spoort ouders tot voorzichtigheid aan wanneer ze weigeren om hun kinderen te laten vaccineren, omdat die vaccins uit foetussen gewonnen zijn. De Pauselijke Academie voor de Wetenschappen, een van de meest prestigieuze academies van het Vaticaan, onderstreept in gepubliceerd document dat ouders het recht hebben om zulke behandelingen te weigeren. Maar tegelijkertijd roept ze de ouders op om daarbij de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen, omdat de weigering voor de kinderen en de algemene volksgezondheid ernstige gezondheidsproblemen kan meebrengen.

Conclusie : vaccins zijn en blijven heilig in de ogen van ALLE overheden en gezondheidsinstanties (die zich hierbij uitsluitend blijken te baseren op het internationaal aangescherpte WHO-beleid om binnen zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk wereldbewoners 'te bespuiten')...

"Wanneer wetenschap aantoont dat bepaald geloof in het boeddhisme onjuist is, dan moet het boeddhisme veranderen." Dalai Lama

Aanvullende ideeën om een nog niet gebruikt kanaaltje aan te boren om deze problematiek maatschappelijk / moreel / juridisch gezien onder de aandacht te brengen, zijn vanzelfsprekend van harte welkom....

-- Ellen Vader


gezondheid cooperatief
Interview op dotcom radio 25-12-2016 Het GezondheidsCooperatief


sociale media ban

Gedachtenvoer: Mensen weten best wel dat onze moderne voeding niet gezond is. Maar weten ze ook dat je niet als kluizenaar hoeft te leven om toch een biologische leeftijd van 45 te scoren op je 63 ste? [Age-reader] Ook jij weet wel dat al die media berichten over; "De economie klimt weer uit het dal niet strookt met de eigen waarneming en ervaring" Dat het beloofde pensioen steeds later en minder wordt. Dat de sociale voorzieningen en zorg uitgekleed worden. Zelfredzaamheid is dan ook de sleutel. Maar hoe doe je dat? De samenleving is stukken doorzichtiger als iedereen weet wat er allemaal plaatsvindt ... achter de schermen. Ontdek [archief]
Hope Comes In The Dark ... is een protestsong die ik schreef in 2010 en met behulp van topmuzikanten opnam in 2011. De situatie in de wereld, met de "Summer of Chaos & Rage in 2016", maakt dat de tekst actueler is als ooit tevoren. In Youtube wordt de song geblokkeerd in de zoekresultaten. Je kan hem gratis downloaden. Ga jij helpen de wereld een betere plaats te maken?