Basisloon

discussie stuk

Er begint zich een nieuwe disussie te ontvouwen. ;-)

Het basisinkomen is communisme. Het ontneemt elke prikkel om een proactieve bijdrage aan de samenleving te leveren, net zo goed als het uitkeringsstelsel dat doet. Natuurljk kun je ervoor kiezen om vrijwilligerswerk of andere nuttige activiteiten te ontplooien die niet betaald worden, maar het merendeel doet dit niet als er een vast bedrag op de rekening wordt gestort elke maand. Ledigheid is des duivels oorkussen!

Daarnaast verdient iedereen dan hetzelfde basisinkomen, wat elke vorm van onderscheid in capaciteiten (of het gebrek daaraan) wegneemt. Ook dit is communisme. In een communistische samenleving is er ook geen onderscheid tussen de seksen en is iedereen een 'kameraad'. In werkelijkheid levert dit nu ook vrouwelijke werkslaven op, die in communistische regimes vaak ook daadwerkelijk slavenarbeid verrichten. Wel eens gezien wat voor producten communistische samenlevingen opleveren? Het is allemaal middelmaat, omdat er geen prikkel, geen hart en ziel, geen passie achter zit!

Alleen een samenleving waarin ieder zijn/haar UNIEKE kwaliteiten kan ontplooien is een gezonde samenleving. Dat betekent dat we juist de kracht van het individu moeten erkennen en dus ook de verschillen tussen individuen. In tegenstelling tot wat vandaag de dag politiek correct is betekent dit dat discriminatie (= onderscheid maken) goed is, zolang er geen inbreuk wordt gemaakt op de basismensenrechten die we allemaal delen. 

We vetrtekken allemaal vanuit dezelfde startpositie, maar niet iedereen haalt de finish en ook niet allemaal even snel. Competitie en prestatie in een werkelijk vrije markt, met een overheid die ingrijpt als er kartelvorming plaatsvindt, creeert gezonde en sterke individuen die een positieve en constructieve bijdrage leveren aan de samenleving. Dit houdt automatisch ook inkomensongelijkheid in en zolang je hard werkt en de overheid met zijn tengels van je kapitaal en bezit af blijft is daar niets mis mee. Hebzucht ontstaat alleen uit schaarste, maar als wij allemaal onze unieke kwaliteiten ontplooien en inzetten creeren we overvloed en zullen ook de rijken meer sociaal verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen en meer ethisch en moreel ondernemerschap ontwikkelen, je ziet het nu al ontstaan bij bijv. Mike Adams.

Mike


Net zoals het kapitalisme zal ook het communisme goede en slechte kanten hebben, dus niet zwart wit. In het communisme zie je vaak sterke leiders maar die slaan dan weer door omdat een controlerend apparaat ontbreekt, tegenstanders verdwenen naar speciale "kuur" oorden.

Ik kan mijzelf aardig redden maar heb een zoon die gehandicapt is, met 18 jaar nog niet fatsoenlijk kan lezen dus die heeft sowieso geen gelijke kansen meer en heeft in mijn ogen wel recht op een soort basisinkomen want werkgevers zitten niet te wachten op dit soort mensen is mijn ervaring. Het mooiste is als je ouderen en kwetsbaren opneemt in het ambtenaren/zorg apparaat, dan toch meer rendement als met een uitkering etc. Maar welk systeem je ook kiest, corruptie, vriendjespolitiek etc sluit je niet uit.......

Ron


Voor wie fysiek niet of niet goed genoeg in staat is om te werken moet er een vangnet zijn, dat lijkt me niet meer dan logisch. Nu zien we echter teveel mensen met veel potentiele talenten absoluut niet proactief zijn, wat een verspilling is zowel voor de mensen zelf als voor de maatschappij. Dit komt omdat het huidige (verborgen communistische) systeem middenmaat bevordert en mensen niet uitdaagt om het beste uit zichzelf te halen.

Verder hoor ik dit argunent heel vaak: 'er zitten goede en slechte kanten aan beide systemen; of 'communisme is tot nu toe niet gelukt omdat het niet goed is toegepast'. Daarom is het van belang dat er 'checks and balances' zijn, dat de overheid zo klein mogelijk wordt gehouden en rekenschap aflegt tegenover de bevolking. Ook moet de trias politica worden gehandhaafd, zodat deze elkaar in balans houden en er moet kartelvorming worden tegengegaan. 

In Amerika heeft men getracht een dergelijk libertarisch stelsel te creeren, maar het is systematisch ondermijnd door Trotskyisten, aanhangers van Leo Strauss die zich aan de rechterkant 'neoconservatief' noemen en aan de linkerkant 'neoliberaal', verzameld in wat zo langzamerhand de Bush-dynastie en Clinton-dynastie begonnen te worden. We zien dus opnieuw een COMMUNISTISCHE coup, die alleen maar de gedaante aanneemt van kapitalisme, maar wel degelijk uitgaat van een centraal geleide planeconomie middels de centrale banken.

Er is niets 'fout gegaan' met de implementatie van communisme, dit is exact wat communisme is: een collectivistisch, onderdrukkend systeem dat iedereen 'gelijk' en ondergeschikt wil maken door elke vorm van individualisme de kop in te drukken. Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de Bolsjewieken de macht overnamen in Rusland en daar een holocaust hebben aangericht die die van de nazi's eruit doet zien als kinderspel. Atheistisch communisme is het MEEST GENOCIDALE politieke systeem ooit! En by the way, de nazi's waren ook socialisten.

Communisme/marxisme is een GEESTELIJKE AANDOENING. Het enige gezonde alternatief is libertarisme, wat als enige politieke stelsel daadwerkelijke burgerrechten en mensenrechten waarborgt, daadwerkelijke democratie bevordert en mensen een eerlijke kans geeft d.m.v. werkelijke vrije handel, zonder communistische handelsverdragen en andere vormen van corporatisme. De enige reden waarom mensen hier cynisch over zijn is omdat het door marxisten is ondermijnd! 

Mike


Ik zal mijn best doen om hetgeen er in mij leeft op dit gebied zo goed mogelijk te verwoorden. Maar laat ik eerst duidelijk maken wat mijn fundamentele uitgangspunt is, naar aanleiding van jouw uitgangspunt. Wat ik uit jouw woorden en uit eerdere woorden heb begrepen is, dat jij het libertarische gedachtegoed als uitgangspunt neemt. Dit houdt vrij vertaald in mijn woorden in, dat jij een zekere mate van 'gezond' kapitalisme als basis ziet. Daarin speelt de competitie een prikkelende rol om de eigen unieke kwaliteiten te stimuleren en tot uitdrukking te brengen. Dit vindt allemaal plaats binnen economisch bepaald kaders. Daarmee laat je mijns inziens zien dat jij de mens in wezen als een Homo Economicus beschouwd.
 
De mens is echter binnen alle levensvormen op deze planeet de enige soort, die zijn recht op leven meent te moeten bevechten, door hard te werken en daarmee zijn recht op leven te moeten verdienen. Maar wie heeft dat ooit in godsnaam bepaald? In mijn beleving brengt juist het element competitiedrang het slechtste in de mens naar boven, daar het appelleert aan het de beste te willen zijn en anderen te willen overtroeven. Het is zeker geen basis voor een gezonde menselijke samenwerking. Want een ieder blijft gericht op het veroveren van een eigen stukje wereld ter overleving. Zoals Ron ook heel terecht opmerkt kunnen vriendjespolitiek en corruptie niet uitgesloten worden, ongeacht de checks and balances. Het kan zijn dat ik jou hierin verkeerd begrijp, maar vraag me dan tevens af hoe jij het fundament voor een gezonde samenwerking ziet. Wat ik ten aanzien van de menselijke samenleving voel, is heel mooi verwoord door Albert Schweitzer.
 
"Ik ben leven dat leven wil, te midden van leven dat leven wil."
 
Dit houdt dus in dat de mens zichzelf te midden van al het leven op deze planeet moet plaatsen en leren te ervaren. Dat kan hij alleen doen door zich een essentieel bestanddeel te voelen van de natuur en al het daarin aanwezige leven. Kapitalisme, libetarisme en alle andere ismen zijn gedachteconcepten, die de mens buiten die natuur plaatsen en zich dus daarvan en van zichzelf doen vervreemden. Dit conceptuele denken is ter exploitatie van de mensheid ontstaan sinds de blanken de wereld voor eigen gewin zijn gaan kolonialiseren. Opnieuw een uitspraak van Albert Schweitzer, die vele jaren in een tribale omgeving in Afrika heeft geleefd en gewerkt en zodoende zijn westers blanke indoctrinatie heeft weten te relativeren.
 
Wat ik over de beschaving van de blanken denk?
Tja, het zou geen gek idee zijn.
 

Ik ben geen blankenhater, want dat zou ik ook mijzelf haten. Wat ik wel wil, is buiten welk beperkend gedachteconcept en welk isme dan ook, zoeken naar vernieuwende oplossingen. In mijn beleving leven we nu in een tijd die waanzinnig veel kansen op vernieuwing biedt. Die vernieuwing kan alleen plaatsvinden als alles, dat met de oude beperkende gedachteconcepten te maken heeft, los wordt gelaten om ruimte voor dat nieuwe te maken.
 
Volgens jou is het basisinkomen een communistisch concept, dat geen enkele prikkeling biedt voor mensen om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de samenleving. Het doet mensen inslapen. Het gedachteconcept dat mensen een prikkeling van buitenaf nodig zouden hebben om in actie te komen, is de basisgedachte van de gedragspsychologie, waarbij de operante conditionering door middel van straffen en belonen mensen in de juiste banen doet lopen en in ganzenpas degenen doet volgen die de normen voor het gedrag bepalen. Dit is al langere tijd de basis van dit systeem. Ik geloof en heb er vertrouwen in dat mensen, door het krijgen van ruimte om hun eigen impulsen te ervaren en tot uitdrukking te brengen, uit zichzelf die bijdrage aan de samenleving willen leveren.
 
In de afgelopen jaren heb ik me verdiept in verschillende experimenten met een basisinkomen. Daaruit is mij gebleken dat mensen, juist door de bevrijding van een stuk economische noodzaak en overlevingsdrang, tot hun ware passies komen en die met de wereld willen delen. In dit kader geef ik je volgende leeslijst.
 
http://www.basicincomecanada.org/academic_and_in_depth_reading
 
http://basisinkomen.nl/manier-gezond-worden-experimenten-basisinkomen-canada/
 
Tot slot twee mooie sociale metaforen voor wat werkelijke samenwerking betekent.
 
"De maaltijd in hemel en hel
Een man verbaasde zich al sinds zijn jeugd over de dingen die de mensen elkaar vertelden over de hemel en de hel. Zo hoorde hij hen zeggen dat de hemel een goede plaats was en de hel een slecht oord. De hemel zat barstensvol engelen en heiligen, terwijl de hel overbevolkt was met duivels, kwade geesten en gemene lieden. De man wist niet goed wat hij hiermee moest. Volgens hem kon je slechts een oordeel over deze twee oorden hebben als je ze met eigen ogen had gezien. Op een nacht werd hij gewekt door een engel die hem vroeg: Ben je er nog altijd zo op gebrand om het verschil tussen hemel en hel te weten?"Ja," antwoordde de man, "ik wil niets liever weten dan waar ik terechtkom als ik doodga."Hierop nam de engel hem bij de hand en samen vlogen ze door een dichte, eindeloze duisternis tot ze bij een gesloten poort aankwamen. De engel duwde de zware deur open en zei: "Dit is de hel. Houd je ogen goed open en zorg er voor dat je geen detail mist."De man was zeer verbaasd. Er was, zoals hij verwachtte, geen duivel te zien in de hel, noch saters met bokkenpoten of eeuwige vuren waarin mensen brandden. Al wat hij zag was een gigantische zaal vol eettafels en elke tafel was volgeladen met de verrukkelijkste gerechten, schalen met het sappigste fruit, hoog opgestapelde taarten, de beste wijnen en de zachtste kazen. Zo ver hij kon zien zag hij mensen aan deze beladen feesttafels zitten. In eerste instantie benijdde hij hen, tot zijn blik op hun armen viel. Toen pas merkte hij op dat hun armen vanaf hun schouders veranderd waren in vorken. En deze vorken waren zo lang dat, hoezeer de feestgangers er ook hun best voor deden, ze niet in staat waren het voedsel naar hun mond te brengen. Hun vruchteloze pogingen waren zo frustrerend dat ze paars zagen van woede, haat en honger. De engel nam de man opnieuw bij de hand en leidde hem naar buiten. Voor de tweede keer vlogen ze door een dichte, koude duisternis, tot ze bij een andere poort aankwamen. De engel stopte, zwaaide de deur open en riep: "Mag ik je met vreugde presenteren: de hemel!"In eerste instantie raakte de man in grote verwarring, want de hemel zag er exact hetzelfde uit als de hel! Het was precies dezelfde gigantische ruimte, en ook hier stonden lange eettafels, volgeladen met de meest exquise gerechten uit alle delen van de wereld. Zelfs de feestgangers zagen er identiek uit: ook bij hen waren de armen veranderd in onhandige, lange vorken. Even dacht de man dat de engel een flauwe grap met hem uithaalde, totdat hij nog eens goed keek en het verschil opmerkte. De mensen in de hemel waren niet kwaad of hongerig, integendeel, ze lachten allemaal en waren goed doorvoed. Want deze mensen gebruikten allemaal hun lange gevorkte armen om hun buren te voeden. Ze werkten samen, ze hielpen elkaar en deelden het fantastische eten, zodat ze allemaal in gelijke mate aten, dronken en plezier hadden."
 
Hetzelfde sociale mechanisme werd tijdens een workshop ervaarbaar aan de deelnemers aangeboden door de workshopbegeleider. Waarvan hieronder een verslag.

"Er waren eens 50 personen bijeen die deelnamen aan een seminar. De spreker vertelde vol passie en er kwamen mooie verhalen en ervaringen aan bod. Plotseling stopt hij met spreken en geeft iedereen een ballon en een pen, en hij vraagt ze hun naam op de ballon te schrijven. Vervolgens werden alle ballonnen verzameld en naar een andere kamer gebracht. Alle 50 personen kregen de opdracht om de ballon met hun eigen naam binnen 5 minuten te vinden. Er ontstaat chaos. Iedereen zoekt met woeste haast in de berg stuiterende ballonnen, botst tegen elkaar aan en duwt elkaar opzij. Na 5 minuten is nog niemand erin geslaagd om zijn eigen ballon terug te vinden. Nu vraagt de spreker om de eerste ballon binnen handbereik te pakken, en deze aan degene te geven wiens naam op de ballon staat. Het resultaat? Binnen 5 minuten heeft iedereen zijn eigen ballon weer terug. De spreker zei: 'Hoe simpel kan het zijn. Als we allemaal kiezen om te nemen, zal er weinig gebeuren. Als we allemaal kiezen om te geven, zal de wereld er anders uit gaan zien. Geluk zit in het geluk van anderen. Maak anderen gelukkig en vind zo ook je eigen geluk."
 
Het komt dus neer op het scheppen van de juiste sociaal-maatschappelijke omstandigheden, waarbinnen mensen zichzelf  kunnen leren kennen, zonder sturende invloed van buitenaf. Zodat ze de Schoonheid, Waarheid en Liefde in zichzelf tot uitdrukking kunnen brengen.
 
Groet, Arend


En een basisinkomen is geen menselijke uitvinding op basis van het principe van Homo Economicus? Je hebt boter op je hoofd omdat je kenneijk onvoldoende beseft hoeveel luxe een westerse economie ook jou brengt. Dankzij dit systeem hoef jij niet dagelijks te jagen en verzamelen om aan je voedsel te komen, maar koop je het in de winkel van jouw keuze op basis van jouw budget en voorkeuren. Dankzij dit systeem heb je geen zorgen over onderdak, de tweede basisbehoefte, of water uit de kraan of sroom uit het stopcontact. Dankzij dit systeem heb je toegang tot het internet, waardoor je dit soort mailwisselingen kunt hebben, wekelijks aan Dotcom radio kan deelnemen en artikelen kunt schrijven en plaatsen. 

Stel je nu werkelijk voor om alle voordelen van industrialisering teniet te doen en weer terug te gaan naar een tribale samenleving van jagers en verzamelaars? En denk je dat die geen systeem met regels hanteerden, waarbij van de stamleden evengoed werd verlangd dat ze zich dienstbaar maakten voor het geheel? Dat is juist iets tyisch menselijks, het komt voort uit ons vermogen om rationeel te denken en creatieve oplossingen te verzinnen voor problemen en uitdagingen waar we voor worden geplaatst. Ook zij hadden een 'economie', maar dit was vaak in de vorm van andere bestaansmiddelen dan geld (bijv. vee). Ook zij kenden een 'natiestaat' (de stam), met een eigen volkscultuur. Ook zij kenden een prestatiecultuur op basis van competite, het is iets wat de mens altijd heeft gekend.

In de moderne westerse maatschappelijke en economische structuur is het libertarisme het beste alternatief, waarbij we de voordelen kunnen blijhven genieten van een kapitalistisch systeem zonder dat we onder de nadelen gebukt moeten gaan. Je gaat er prat op noch links noch rechts te zijn, maar je denkbeelden verraden keer op kleer een uitgesproken linkse bias. Je citeert het Basic Income Canada Network, onder de bezielende leiding van Sheila Regehr, een linkse feminist (hoe kon het ook anders?):

http://www.basicincome.org/bien/pdf/montreal2014/BIEN2014_Regehr.pdf

Zij is voormalig directeur van de National Council on Welfare, niet zo verrassend als je bedenkt dat feminisme alleen maar mogelijk is dankzij de linkse verzorgingsstaat. Deze organisatie stelt zich tot doel om armoede op te heffen en na het uitkeringsstelsel denkt men dat de volgende stap een basisinkomen is, in feite ook een uitkering maar dan zonder maatschappelijke verplichting.

Verder haal je de Vereniging Basisinkomen aan, die afkomstig is van de linkse vakbeweging en van links-radicale politici:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vereniging_Basisinkomen

Het is ongelooflijk naief om niet de vraag te stellen waar dan al dat 'gratis geld' vandaan moet komen. Wie gaat dat bij elkaar verdienen? Er bestaat nl. geen gratis geld, dat is nu juist precies wat er mis is met het communistische centrale bankensysteem dat geld uit het niets creeert! Als geld weer concreet wordt, moet het ook concreet gegenereerd worden middels gouddekking en productie. Wie gaat er zorgen voor productie als we allemaal hetzelfde inkomen in de basis hebben en er geen prikkel bestaat tot arbeid en ondernemendheid? De huidige verzorgingsstaat is al niet te financieren en zal leiden tot een bankroet van onze economie, maar als de volgende stap is dat we helemaal geen tegenprestatie hoeven te leveren voor dit 'gratis geld' (dat uiteraard uitsluitend digitaal en virtueel zal zijn) dan is de economische ramp helemaal niet te overzien! En al die positieve 'onderzoeken' naar experimenten met een basisinkomen komen allemaal voort uit de koker van diegenen die het propageren en dus gebaat zijn bij het succes ervan, zelfs als ze daarvoor selectief moeten omspringen met de waarheid, zoals men in de links-progressieve hoek veelvuldig pleegt te doen.

Maar de doorsnee persoon zit zo helemaal niet in elkaar en vindt het allemaal wel best als 'helicoptergeld' uit de lucht komt vallen. Gemakzucht is nog nooit in de menselijke geschiedenis een prikkel geweest tot productiviteit, alles komt altijd voort uit noodzaak. Ik zag eens op TV een experiment van twee vogeltjes van dezelfde soort, die op twee verschillende continenten voorkwamen, een in een poolklimaat en het andere vogeltje in een tropisch klimaat. Er werd een experiment uitgevoerd waarbij er voedsel onder een doorzichtige plexiplaat was verstopt. Beide vogels zagen het voedsel en moesten vervolgens proberen het onder de plaat uit zien te krijgen. Het vogeltje uit het tropische ecoysteem was overvloed gewend en kreeg het niet voor elkaar, het had nooit geleerd om de creatieve intelligentie aan de dag te leggen om dit probleem op te lossen. Het vogeltje uit het poolklimaat had dat wel geleerd, want het was voedselschaarste gewend en wist wel het voedsel te bemachtigen. Moraal van het verhaal: overvloed zonder er iets voor hoeven te doen maakt lui, gemakzuchtig en zelfs dom!

Het zijn communisten die dit verzinnen, die pakken jou meteen je fictieve inkomen op basis van fictief geld af! Kijk naar hoe de samenleving zich nu aan het ontwikkelen is met al die flauwekul over 'complotdenkers' en 'nepnieuws'. Heb je nu werkelijk de illusie dat een basisinkomen een wezenljke oplossing is, terwijl dit uit precies dezelfde koker komt?

Mike


Wie gaat voor de goudproductie zorgen Mike? - Arend


Dat is een ligitiem punt. Nu betreft het slavenarbeid in Afrika, dus het wordt tijd dat we daar ook 'fair trade' gaan invoeren! Mike


>> einde discussie <<

Meer daarover in uitzending 37 en waarschijnlijk #38 van dotcom.radio

kennis geeft de morale plicht om te delen | disclaimer |